IMBOR.rdf:wegtypeBestaand leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#wegtypeBestaand

Label

Wegtype bestaand

Description

Indeling in 7 wegtypen. Deze indeling gaat herzien worden. Als voorbereiding daarop zijn de beheerkenmerken ´wegtype nieuw´ en ´belasting´ opgenomen, conform concept-publicatie ´Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus weginfrastructuur´. Deze twee kenmerken zijn een splitsing van de bestaande tabel ´wegtypen´.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
IMBOR.rdf:Verharding IMBOR.rdf:wegtypeBestaand IMBOR.rdf:WegtypeBestaand

Implementation

@prefix : <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix default1: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:wegtypeBestaand a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Wegtype bestaand"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Indeling in 7 wegtypen. Deze indeling gaat herzien worden. Als voorbereiding daarop zijn de beheerkenmerken ´wegtype nieuw´ en ´belasting´ opgenomen, conform concept-publicatie ´Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus weginfrastructuur´. Deze twee kenmerken zijn een splitsing van de bestaande tabel ´wegtypen´."^^xsd:string ;
  rdfs:domain :Verharding ;
  rdfs:range :WegtypeBestaand .