IMBOR.rdf:vrijeDoorrijhoogte leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#vrijeDoorrijhoogte

Label

Vrije doorrijhoogte

Description

Takvrije zone boven het wegdek en onder de kroon waar bestuurders van voertuigen vrije doorgang genieten tot een hoogte zoals is bepaald door de wegbeheerder.

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
IMBOR.rdf:Boom , Blank node (see implementation) IMBOR.rdf:vrijeDoorrijhoogte owl:Thing (inferred)

Implementation

@prefix : <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix default1: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:vrijeDoorrijhoogte a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Vrije doorrijhoogte"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Takvrije zone boven het wegdek en onder de kroon waar bestuurders van voertuigen vrije doorgang genieten tot een hoogte zoals is bepaald door de wegbeheerder."^^xsd:string ;
  rdfs:domain :Boom ;
  rdfs:range [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( :VrijeDoorrijhoogte xsd:float ) ] .