IMBOR.rdf:typePlus leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#typePlus

Label

typePlus

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) IMBOR.rdf:typePlus IMBOR.rdf:TypePlus

Implementation

@prefix : <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix default1: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

:typePlus a owl:FunctionalProperty,
    owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label "Type gedetailleerd"^^xsd:string,
    "typePlus"^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( :Sporttoestel_type_sportcombinatietoestel :Band :Speeltoestel_type_combinatietoestel :Poort :Pomp :Aansluitpunt :Terreindeel_type_rietland :Brug_type_vaste_brug :Terreindeel_type_duin :Speeltoestel_type_skatevoorziening :Rioolleiding :Rioolput :Geleideconstructie :Boomspiegel :Sporttoestel_type_net :Terreindeel :Speeltoestel_type_klimtoestel :Sporttoestel_type_tafeltennistafel :Afvalbak :Faunawand_type_oeverzwaluwenwand :Geleideconstructie_type_geleidebarrier :Wegmarkering_type_vlakmarkering :Speeltoestel_type_schommel :Boom_type_leiboom :Speelterrein :Poort_type_toegangspoort :Boom_type_vormboom :Speeltoestel_type_draaitoestel :Speelterrein_type_klimklauterparcours :Terreindeel_type_heide :Sportterrein :Brug :Rioolleiding_type_mechanische_rioolleiding :Waterobject_type_greppel :Verharding_type_onverhard :Groenobject_type_struikrozen :Wegmarkering :Speeltoestel_type_zandspeeltoestel :Verharding_type_betonverharding :Boom :Terreindeel_type_zandvlakte :Sporttoestel_type_doel :Waterobject :Nestkast :Terreindeel_type_bouwland :Verharding_type_kunststofverharding :Verharding_type_halfverharding :Bank_type_speciale_bank :Sporttoestel_type_basketbalpaal :Groenobject_type_bodembedekkers :Blok :Terreindeel_type_moeras :Groenobject :Verharding_type_asfaltverharding :Terreindeel_type_loofbos :Speeltoestel :Speeltoestel_type_educatietoestel :Rioolleiding_type_vrijverval_rioolleiding :Waterobject_type_watervlakte :Wegmarkering_type_lijnmarkering :Waterobject_type_waterloop :Sporttoestel_type_duikelrek_fitness :Boomspiegel_type_begroeid :Plantenbak_type_heesters :Sporttoestel :Sporttoestel_type_atletiekvoorziening :Speeltoestel_type_waterspeeltoestel :Nestkast_type_nestkast_voor_vogels :Hek_type_buishek :Rioolleiding_type_aansluitleiding :Plantenbak_type_struikrozen :Speeltoestel_type_behendigheidstoestel :Plantenbak_type_planten :Boom_type_fruitboom :Band_type_opsluitband :Obstakelbeveiliger :Groenobject_type_heesters :Transportleiding :Groenobject_type_grasEnKruidachtigen :Brug_type_beweegbare_brug :Boomspiegel_type_onverhard :Groenobject_type_haag :Sporttoestel_type_doelwand :Speeltoestel_type_kabelbaan :Sporttoestel_type_fitnesstoestel :Groenobject_type_bosplantsoen :Terreindeel_type_graslandOverig :Hek :Rioolput_type_overstortput :Sporttoestel_type_turntoestel :Groenobject_type_planten :Nestkast_type_nestkast_voor_zoogdieren :Rioolput_type_pompput :Wegmarkering_type_puntmarkering :Speeltoestel_type_glijbaan :Terreindeel_type_fruitteelt :Fietsparkeervoorziening :Sportterrein_type_balspelterrein :Hek_type_staafmathek :Transportleiding_type_vrijverval_transportleiding :Terreindeel_type_graslandAgrarisch :Speeltoestel_type_natuurlijke_elementen :Speeltoestel_type_duikelrek :Verkeersdrempel :Transportleiding_type_mechanische_transportleiding :Verharding :Verharding_type_elementenverharding :Speelterrein_type_parcours :Plantenbak :Aansluitpunt_type_verbindingsstuk :Speeltoestel_type_sociaal_spel :Speeltoestel_type_wiptoestel :Bank ) ] ;
  rdfs:range :TypePlus .