imbor:controlefrequentie leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#controlefrequentie

Label

Controlefrequentie

Description

"De frequentie van de boomveiligheidscontrole. Dit is de periodieke visuele controle van een boom in het kader van ‘de zorgplicht’ (voortkomend uit artikel 6:162 van het BW) ten behoeve van het vaststellen van een (potentieel toekomstig) risico dat de boom vormt voor zijn omgeving. De term ‘boomveiligheidscontrole’ heeft betrekking op het gehele proces om ‘in het veld’ de benodigde gegevens te verkrijgen voor het logboek, zoals beschreven in de CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie. "

Usage

DOMAINPROPERTYRANGE
Blank node (see implementation) imbor:controlefrequentie xsd:string

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:controlefrequentie a owl:DatatypeProperty,
    owl:FunctionalProperty ;
  rdfs:label "Controlefrequentie"^^xsd:string ;
  rdfs:comment """"De frequentie van de boomveiligheidscontrole. Dit is de periodieke visuele controle van een boom in het kader van ‘de zorgplicht’ (voortkomend uit artikel 6:162 van het BW) ten behoeve van het vaststellen van een (potentieel toekomstig) risico dat de boom vormt voor zijn omgeving. 
De term ‘boomveiligheidscontrole’ heeft betrekking op het gehele proces om ‘in het veld’ de benodigde gegevens te verkrijgen voor het logboek, zoals beschreven in de CROW Richtlijn Boomveiligheidsregistratie.
\""""^^xsd:string ;
  rdfs:domain [ a owl:Class ;
      owl:unionOf ( imbor:Boom imbor:Sporttoestel imbor:Speeltoestel ) ] ;
  rdfs:range xsd:string .