imbor:Rijbaan_regionale_weg leaf node


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#Rijbaan_regionale_weg

Label

Rijbaan_regionale_weg

Usage

Instances of imbor:Rijbaan_regionale_weg can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class imbor:Verharding
imbor:aantalDeklagen owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:aantalOnderlagen owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:aantalTussenlagen owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:afmeting owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:belasting owl:DatatypeProperty Conform concept-publicatie ´Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus weginfrastructuur´ xsd:string
imbor:dikteConstructie owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:formaat owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:geluidsreducerend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:lengteVoegen owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:ondergrondcode owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:toelichtingGemengdeBestrating owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:veegfrequentie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:verhardingConstructielaag owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:verhardingRand owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:verhardingWegfunctie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:verhoogdeLigging owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:aanOfVrijliggend owl:FunctionalProperty -- imbor:AanOfVrijliggend
imbor:lengteKunstgras owl:FunctionalProperty -- owl:Thing
imbor:plaatsoriëntatie owl:FunctionalProperty -- imbor:Plaatsoriëntatie
imbor:soortVoeg owl:FunctionalProperty -- imbor:SoortVoeg
imbor:typeConstructie owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeConstructie
imbor:typeVoeg owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeVoeg
imbor:typeVoegvulling owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeVoegvulling
imbor:vegen owl:FunctionalProperty -- imbor:Vegen
imbor:verhardingModaliteit owl:FunctionalProperty -- imbor:VerhardingModaliteit
imbor:vulmateriaalKunstgras owl:FunctionalProperty -- imbor:VulmateriaalKunstgras
imbor:waterdoorlatendheid owl:FunctionalProperty -- imbor:Waterdoorlatendheid
imbor:wegtypeBestaand owl:FunctionalProperty Indeling in 7 wegtypen. Deze indeling gaat herzien worden. Als voorbereiding daarop zijn de beheerkenmerken ´wegtype nieuw´ en ´belasting´ opgenomen, conform concept-publicatie ´Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus weginfrastructuur´. Deze twee kenmerken zijn een splitsing van de bestaande tabel ´wegtypen´. imbor:WegtypeBestaand
From class imbor:Beheerobject
imbor:aangemaaktDoor owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beginGarantieperiode owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:beheergebied owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectBeheervak owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectGebruiksfunctie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectMemo owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:buurt owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:conversieID owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:eindeGarantieperiode owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:gemeente owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:geometrie owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
imbor:gewijzigdDoor owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:grondsoortPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:iMBOR-identificatie owl:DatatypeProperty De IMBOR-objecten zijn identificeerbaar middels het attribuut identificatie dat als inhoud heeft - namespace: ´IMBOR´ - lokaalID: een numerieke identificatie Conform NEN3610 zijn identificatiecodes persistent: ze wijzigen niet gedurende de levensduur van een object. Verder zijn de identificatiecodes uniek ten opzichte van elkaar. xsd:string
imbor:iMGeo-identificatie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:lV-publicatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:mutatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:objectBeginTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:objectEindTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:onderhoudsplichtige owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:openbareRuimte owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl Definitie IMGeo: een openbare ruime is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. xsd:string
imbor:opleverdatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:postcode owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:relatieveHoogteligging owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:stadsdeel owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:theoretischEindjaar owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:tijdstipRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:typeBeheerderPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:typeEigenaarPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:typeLigging owl:DatatypeProperty Voor de bebouwde komgrens zijn verschillende definities, vanuit verschillende wetten. Suggestie: bebouwde komgrens aanhouden zoals vastgesteld door de gemeente die de eigenaar is van het beheerobject. Zie ook: Wegenverkeerswet, Wegenwet, Omgevingswet xsd:string
imbor:verwijderdatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:waterschap owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:wijk owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:woonplaats owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:beschermdeFloraEnFauna owl:FunctionalProperty -- imbor:BeschermdeFloraEnFauna
imbor:gebiedstype owl:FunctionalProperty -- imbor:Gebiedstype
imbor:grondsoort owl:FunctionalProperty -- imbor:Grondsoort
imbor:status owl:FunctionalProperty -- imbor:Status
imbor:typeBeheerder owl:FunctionalProperty De waarde wordt gebruikt voor de duiding van het fysieke beheer. De beheerder is de organisatie die verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Dit hoeft niet dezelfde organisatie te zijn die de (juridisch) eigenaar is van het terrein. Beheerder en Bronhouder hebben daarmee geen overlap. imbor:TypeBeheerder
imbor:typeEigenaar owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeEigenaar
imbor:zettingsgevoeligheid owl:FunctionalProperty -- imbor:Zettingsgevoeligheid
imbor:zettingsgevoeligheidPlus owl:FunctionalProperty -- imbor:ZettingsgevoeligheidPlus
From class imgeo:IMGEOObject
imgeo:bronhouder owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imgeo:inOnderzoek owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imgeo:lv-Publicatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imgeo:naam owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imgeo:relatieveHoogteligging owl:DatatypeProperty -- xsd:integer
imgeo:status owl:ObjectProperty -- imgeo:Status
From class nen3610:FormeleHistorie
nen3610:eindRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
nen3610:tijdstipRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
From class nen3610:NEN3610Object
nen3610:heeftNENID owl:FunctionalProperty -- nen3610:NEN3610ID
From class nen3610:FormeleLevensduur
nen3610:objectBeginTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
nen3610:objectEindTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
From class owl:Thing
imbor:beheer owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:bouwwerkMateriaal owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:brugDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:doelsoort owl:FunctionalProperty -- imbor:Doelsoort
imbor:doorrijhoogte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartbreedte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartdiepte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:herinvesteringskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:hoeveelheid owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteBovenWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteOnderWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:onderhoudskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:prijsindexering owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:sluisDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:waterafvoerend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:zelfreinigend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:Rijbaan_regionale_weg a owl:Class ;
  rdfs:label "Rijbaan_regionale_weg"^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;
      owl:allValuesFrom imgeo:rijbaan_regionale_weg ;
      owl:onProperty imgeo:functiePlus ],
    imbor:Verharding ;
  owl:equivalentClass [ a owl:Class ;
      owl:intersectionOf ( imbor:Verharding [ a owl:Restriction ;
            owl:hasValue imgeo:rijbaan_regionale_weg ;
            owl:onProperty imgeo:functiePlus ] ) ] .