imbor:Boom


URI

http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#Boom

Label

Boom

Description

Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt.

Usage

Instances of imbor:Boom can have the following properties:

PROPERTYTYPEDESCRIPTIONRANGE
From class imbor:Boom
imbor:boomBoomvoorziening owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:boomTypeBeschermingsstatusPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:boomhoogteActueel owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kiemjaar owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kroonvolume owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:leeftijd owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:meerstammig owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:monetaireBoomwaarde owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:stamdiameter owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:takvrijeRuimteTotGebouw owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:takvrijeZonePrimair owl:DatatypeProperty Takvrije zone: vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren. xsd:float
imbor:takvrijeZoneSecundair owl:DatatypeProperty Takvrije zone: vrije ruimte ten behoeve van verkeer of andere omgevingsfactoren. xsd:float
imbor:verplant owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:beleidsstatus owl:FunctionalProperty -- imbor:Beleidsstatus
imbor:beoogdeOmloop owl:FunctionalProperty -- imbor:BeoogdeOmloop
imbor:boombeeld owl:FunctionalProperty -- imbor:Boombeeld
imbor:boomgroep owl:FunctionalProperty -- imbor:Boomgroep
imbor:boomhoogteklasseActueel owl:FunctionalProperty Boomhoogte in meters, ingedeeld in vaste klassen, gemeten vanaf het maaiveld tot de top van de boom´, bij vormbomen gemeten tot de hoogste knot of de gewenste hoogte (Bron: RAW) imbor:BoomhoogteklasseActueel
imbor:boomhoogteklasseEindbeeld owl:FunctionalProperty Boomhoogte in meters, ingedeeld in vaste klassen, gemeten vanaf het maaiveld tot de top van de boom´, bij vormbomen gemeten tot de hoogste knot of de gewenste hoogte (Bron: RAW) imbor:BoomhoogteklasseEindbeeld
imbor:groeifase owl:FunctionalProperty Er is geen volledige eenduidigheid over de indeling, maar over het algemeen worden bij een boom zo´n 4 groeifasen onderscheiden. Het onderscheid is gebaseerd op de verschillen in beheermaatregelen. imbor:Groeifase
imbor:kroondiameterklasseActueel owl:FunctionalProperty -- imbor:KroondiameterklasseActueel
imbor:kroondiameterklasseEindbeeld owl:FunctionalProperty -- imbor:KroondiameterklasseEindbeeld
imbor:snoeifase owl:FunctionalProperty -- imbor:Snoeifase
imbor:stamdiameterklasse owl:FunctionalProperty -- imbor:Stamdiameterklasse
imbor:takvrijeStam owl:FunctionalProperty Takvrije stam: gedeelte van de stam, gemeten vanaf maaiveld tot aan eerste gesteltak. Eindbeeld: vorm van een boom in volgroeide staat, omschreven door middel van takvrije zone en/of takvrije stam. Als synoniem wordt vaak gebruikt de opkroonhoogte: de verticaal gemeten vrije hoogte tussen maaiveld en kroon van de boom. owl:Thing
imbor:typeBeschermingsstatus owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeBeschermingsstatus
imbor:typeVermeerderingsvorm owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeVermeerderingsvorm
imbor:verplantbaar owl:FunctionalProperty -- imbor:Verplantbaar
imbor:vrijeDoorrijhoogte owl:FunctionalProperty Takvrije zone boven het wegdek en onder de kroon waar bestuurders van voertuigen vrije doorgang genieten tot een hoogte zoals is bepaald door de wegbeheerder. owl:Thing
imbor:vrijeDoorrijhoogtePrimair owl:FunctionalProperty -- owl:Thing
imbor:vrijeDoorrijhoogteSecundair owl:FunctionalProperty -- owl:Thing
imbor:vrijeTakval owl:FunctionalProperty -- imbor:VrijeTakval
From class imbor:Beheerobject
imbor:aangemaaktDoor owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beginGarantieperiode owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:beheergebied owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectBeheervak owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectGebruiksfunctie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:beheerobjectMemo owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:buurt owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:conversieID owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:eindeGarantieperiode owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:gemeente owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:geometrie owl:DatatypeProperty -- owl:Thing
imbor:gewijzigdDoor owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:grondsoortPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:iMBOR-identificatie owl:DatatypeProperty De IMBOR-objecten zijn identificeerbaar middels het attribuut identificatie dat als inhoud heeft - namespace: ´IMBOR´ - lokaalID: een numerieke identificatie Conform NEN3610 zijn identificatiecodes persistent: ze wijzigen niet gedurende de levensduur van een object. Verder zijn de identificatiecodes uniek ten opzichte van elkaar. xsd:string
imbor:iMGeo-identificatie owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:lV-publicatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:mutatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:objectBeginTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:objectEindTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:onderhoudsplichtige owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:openbareRuimte owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl Definitie IMGeo: een openbare ruime is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. xsd:string
imbor:opleverdatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:postcode owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:relatieveHoogteligging owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:stadsdeel owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:theoretischEindjaar owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:tijdstipRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:typeBeheerderPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:typeEigenaarPlus owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:typeLigging owl:DatatypeProperty Voor de bebouwde komgrens zijn verschillende definities, vanuit verschillende wetten. Suggestie: bebouwde komgrens aanhouden zoals vastgesteld door de gemeente die de eigenaar is van het beheerobject. Zie ook: Wegenverkeerswet, Wegenwet, Omgevingswet xsd:string
imbor:verwijderdatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imbor:waterschap owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:wijk owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:woonplaats owl:DatatypeProperty Link naar: www.definities.geostandaarden.nl xsd:string
imbor:beschermdeFloraEnFauna owl:FunctionalProperty -- imbor:BeschermdeFloraEnFauna
imbor:gebiedstype owl:FunctionalProperty -- imbor:Gebiedstype
imbor:grondsoort owl:FunctionalProperty -- imbor:Grondsoort
imbor:status owl:FunctionalProperty -- imbor:Status
imbor:typeBeheerder owl:FunctionalProperty De waarde wordt gebruikt voor de duiding van het fysieke beheer. De beheerder is de organisatie die verantwoordelijk voor het beheer van het terrein. Dit hoeft niet dezelfde organisatie te zijn die de (juridisch) eigenaar is van het terrein. Beheerder en Bronhouder hebben daarmee geen overlap. imbor:TypeBeheerder
imbor:typeEigenaar owl:FunctionalProperty -- imbor:TypeEigenaar
imbor:zettingsgevoeligheid owl:FunctionalProperty -- imbor:Zettingsgevoeligheid
imbor:zettingsgevoeligheidPlus owl:FunctionalProperty -- imbor:ZettingsgevoeligheidPlus
From class imgeo:IMGEOObject
imgeo:bronhouder owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imgeo:inOnderzoek owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imgeo:lv-Publicatiedatum owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
imgeo:naam owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imgeo:relatieveHoogteligging owl:DatatypeProperty -- xsd:integer
imgeo:status owl:ObjectProperty -- imgeo:Status
From class nen3610:FormeleHistorie
nen3610:eindRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
nen3610:tijdstipRegistratie owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
From class nen3610:NEN3610Object
nen3610:heeftNENID owl:FunctionalProperty -- nen3610:NEN3610ID
From class nen3610:FormeleLevensduur
nen3610:objectBeginTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
nen3610:objectEindTijd owl:DatatypeProperty -- xsd:dateTime
From class owl:Thing
imbor:beheer owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:bouwwerkMateriaal owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:brugDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:string
imbor:doelsoort owl:FunctionalProperty -- imbor:Doelsoort
imbor:doorrijhoogte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartbreedte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:doorvaartdiepte owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:herinvesteringskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:hoeveelheid owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteBovenWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:kerendeHoogteOnderWaterlijn owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:onderhoudskosten owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:prijsindexering owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:sluisDoorvaartopening owl:DatatypeProperty -- xsd:float
imbor:waterafvoerend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean
imbor:zelfreinigend owl:DatatypeProperty -- xsd:boolean

Implementation

@prefix : <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix cbim-2.0: <http://www.coinsweb.nl/cbim-2.0.rdf#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix fn: <http://www.w3.org/2005/xpath-functions#> .
@prefix gis: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#> .
@prefix gn: <http://www.geonames.org/ontology#> .
@prefix imbor: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMBOR.rdf#> .
@prefix imgeo: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/IMGEO.rdf#> .
@prefix nen3610: <http://www.buildingbits.nl/coins2/draft/NEN3610.rdf#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sesame: <http://www.openrdf.org/schema/sesame#> .
@prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vann: <http://purl.org/vocab/vann/> .
@prefix void: <http://rdfs.org/ns/void#> .
@prefix wgs: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .
@prefix xml: <http://www.w3.org/XML/1998/namespace> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

imbor:Boom a owl:Class ;
  rdfs:label "Boom"^^xsd:string ;
  rdfs:comment "Een houtachtig gewas (loofboom of conifeer) met een wortelgestel en een enkele, stevige, houtige stam, die zich boven de grond vertakt."^^xsd:string ;
  rdfs:subClassOf [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Aanlegfasewaarde imbor:Jeugdfasewaarde imbor:Volwassen_fasewaarde imbor:Eindfasewaarde imbor:Niet_te_beoordelenwaarde imbor:Onbekendwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:groeifase ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Beschermwaardig_monumentaalwaarde imbor:Structuurbepalend_hoofd_groen_bomen_structuurwaarde imbor:Geen_specifieke_statustotfunctionele_laantot_en_parkbomenwaarde imbor:van_Geen_specifieke_statustotverkorte_omloop__tot_ca_20_jaar__en_bomen_3e_groottewaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:beleidsstatus ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Boomweidewaarde imbor:Laanboomwaarde imbor:Solitaire_boomwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:boomgroep ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Monumentale_boomwaarde imbor:Geen_beschermingsstatuswaarde imbor:Bijzondere_boomwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:typeBeschermingsstatus ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Niet_te_beoordelenwaarde imbor:Niet_van_toepassingwaarde imbor:Aanvaard_boombeeldwaarde imbor:Achterstallig_boombeeldwaarde imbor:Verwaarloosd_boombeeldwaarde imbor:Boombeeld_regulier__HB_waarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:boombeeld ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Niet_te_beoordelenwaarde imbor:Onbekendwaarde imbor:Boom_zonder_gebrekenwaarde imbor:Attentieboomwaarde imbor:Risicoboomwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:boomveiligheidsklasse ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Niet_te_beoordelenwaarde imbor:Onbekendwaarde imbor:van_0_mwaarde imbor:van_2_mwaarde imbor:van_4_mwaarde imbor:van_6_mwaarde imbor:van_8_mwaarde imbor:Anders_namelijk_waarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:takvrijeStam ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:Begeleidingssnoeifasewaarde imbor:Onderhoudssnoeifasewaarde imbor:Niet_van_toepassingwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:snoeifase ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:Geëntwaarde imbor:Gezaaidwaarde imbor:Veredeldwaarde imbor:Eigen_wortelwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:typeVermeerderingsvorm ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:Jawaarde imbor:Neewaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:verplantbaar ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:Laagwaarde imbor:Gemiddeldwaarde imbor:Hoogwaarde imbor:Geenwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:typeOmgevingsrisicoklasse ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:Vrije_takval_mogelijkwaarde imbor:Geen_vrije_takval_mogelijkwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:vrijeTakval ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:van_45_m_en_groterwaarde imbor:van_25_m_en_groterwaarde imbor:van_0_mwaarde imbor:van_65_m_en_groterwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:vrijeDoorrijhoogte ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:Onbekendwaarde imbor:van_kleiner_10_jaarwaarde imbor:van_10tot20_jaarwaarde imbor:van_20tot30_jaarwaarde imbor:van_30tot50_jaarwaarde imbor:van_50tot75_jaarwaarde imbor:van_75tot100_jaarwaarde imbor:van_100tot150_jaarwaarde imbor:van_150tot200_jaarwaarde imbor:van_groter200_jaarwaarde ) ] ;
      owl:onProperty imbor:beoogdeOmloop ],
    [ a owl:Restriction ;
      owl:hasValue [ a owl:Class ;
          owl:oneOf ( imbor:type_knotboom imbor:type_leiboom imbor:type_stobbe imbor:type_fruitboom imbor:type_boom_niet_vrij_uitgroeiend imbor:type_boom_vrij_uitgroeiend imbor:type_gekandelaberde_boom imbor:type_vormboom ) ] ;
      owl:onProperty imbor:type ],
    imbor:Beheerobject,
    imbor:Vegetatieobjecten,
    imgeo:VegetatieObject_type_niet-bgt .